<< atrás

ESTATUTOS DE FUNCIONAMENTO INTERNO

 

1. Estaleiro Editora artéllase como unha organización autoxestionada, asemblearia e sen ánimo de lucro. O seu único órgano con poder decisorio é a Asemblea Xeral .

2. Forman parte da Asemblea Xeral con dereito de voz e voto:

- As persoas que aportasen a cuota de entrada mínima estabelecida pola propia Asemblea Xeral na súa primeira reunión.
- Como medida extraordinaria a Asemblea Xeral pode conceder dereito de voz e voto a persoas que non fixesen tal aportación. Esta decisión debe tomarse por maioría absoluta e tendo en conta sobretodo factores económicos.

A Asemblea Xeral configúrase como un organismo aberto. Calquera persoa allea a ela que o desexe poderá asistir ás reunións e se lle concederá dereito de voz sen voto.
Conságrase o principio de igualdade para todos membros da Asemblea Xeral con independencia do cargo que desempeñen, da súa antigüidade ou da cuantía das súas aportacións económicas.

3. A Asemblea Xeral tomará as súas decisións mediante tres formas de reunión. Todas poden ser convocadas por calquera membro da organizacion, facendo constar na convocatoria unha orde do día.

- Reunións ordinarias, de periodicidade variábel. Deben ser convocadas através dos medios de comunicación propios da Editorial cunha antelación de polo menos unha semana. Coa súa convocatoria presentarase unha orde do día susceptíbel de ser debatida nese espazo de tempo. Requerirán un quorum mínimo de 10 dos membros para formarse e as decisións, salvo as excepcións citadas nestes estatutos, tomaránse polo método da maioría absoluta dos asistentes. Pódese esixir na súa convocatoria a presenza de un ou varios cargos executivos. Nas reunións extraordinarias non se poderá:

- modificar os estatutos
- alterar a política de financiamento da editorial.
- aceptar membros sen aportación económica.
- expulsar a algún membro.
- destituír os cargos executivos.
- redistribuír os fondos económicos.

- Reunións extraordinarias, para casos excepcionais. Deben ser convocadas através dos medios de comunicación propios da Editorial cunha antelación de polo menos unha semana e por un mínimo de 10 persoas. Coa súa convocatoria presentarase unha orde do día susceptíbel de ser debatida nese espazo de tempo. Necesitarán dun quorum do 50% dos socios, e as decisións aprobaránse por maioría absoluta, salvo o caso dunha expulsión, onde se requerirá unha maioría de 4/5.

Farase constar para cada reunión, na medida do posíbel, un rexistro das votacións e das decisións nelas tomadas. Disto encargarase o cargo de temas legais puidendo delegalo de mutuo acordo en calquera outro membro. Os rexistros das reunións deben estar ao dispor de calquera membro en calquera momento.

En casos excepcionais a Asemblea Xeral pode delegar parte das súas responsabilidades nunha comisión de, como mínimo, 6 persoas. Esta comisión poderá funcionar durante o prazo improrrogábel de 2 meses, nos que poderá decidir, en situacións de urxencia, da mesma forma e coas mesmas limitacións que unha reunión ordinaria.

4. A parte executiva da organización será desenvolvida através do método de cargos voluntarios. Eses cargos deben estabelecerse nas reunións da Asemblea Xeral e deben ser exercidos por membros da mesma.

Os cargos son:

- portavoz e comunicación
- relacións coa empresa de impresión /maquetación e deseño.
- tesourería e administración.
- corrección dos orixinais.
- distribución.
- temas legais.
- lectura dos orixinais.


Os cargos son compatíbeis entre si e susceptíbeis de ser multipersoais sen máis limite que o marcado pola Asemblea Xeral. O tempo máximo que un cargo pode permanecer sen alteracións non excederá o de un ano natural. Pasado ese tempo debe mudar de responsábel se é unipersoal ou debe trocar a algún/s do/s membro/s se fose multipersoal.
O cargo de lectura dos orixinais será forzosamente multipersoal e deberá ser ocupado por un mínimo de cinco persoas. Pasado un ano natural sen modificarse o cargo de lectura deberá forzosamente renovar a dous dos seus membros a menos que a Asemblea Xeral decida explicitamente o contrario. A función deste cargo será simplemente o de informar á Asemblea Xeral sobre a calidade e o contido das obras en cuestión.
Para a celebración dunha reunión ordinaria ou extraordinaria, a Asemblea Xeral pode, através de calquera dos seus membros esixir a asistencia dalgún dos cargos mencionados.
A Asemblea Xeral pode crear cargos novos en calquera momento se as circunstancias así o requerisen.
Os cargos serán destituíbeis baixo causa xustificada no curso dunha reunión ordinaria da Asemblea pola maioría absoluta dos seus asistentes.

5. Enténdese a cuota da entrada como unha aportación a fondo perdido que en ningún caso será reclamábel. Os socios que o desexen poden efectuar novas donacións baixo o mesmo réxime.

6. Entenderáse que un membro deixa de formar parte da Asemblea Xeral.
- cando manifeste a vontade de deixar de selo.
- cando pase máis de un ano sen participar en ningunha das reunións da Asemblea Xeral sen que medie xustificación.
- mediante a súa expulsión no curso dunha asemblea extraordinaria por 4/5 dos seus asistentes.
Os membros que aportaron a cuota de entrada, entanto non lles será devolta, poderían volver a formar parte da organización en calquera momento que o desexen sen ter que pagala de novo. Esta disposición non se aplicará aos membros expulsados.

7. A disolución da organización deberá decidirse pola maioría absoluta dos seus socios. O posíbel capital da mesma nese momento será redistribuído entre os socios tal e como se indica no ponto 5.

8. É obrigado para todos os membros a lectura e aceptación destes estatutos, dos que se deberá contar cunha copia en cada reunión ordinaria.

A modificación dos estatutos poderá realizarse por maioría absoluta dos socios no curso dunha reunión extraordinaria.

estaleiroeditora@gmail.com